பாஸ்மதி அரிசி உதிரி உதிரியாக செய்வது எப்படி | How To Cook Basmati Rice In Tamil|Basmati Rice Recipe

பாஸ்மதி அரிசி உதிரி உதிரியாக செய்வது எப்படி | How To Cook Basmati Rice In Tamil|Basmati Rice Recipe


Hello Friends Welcome to Annai Samayal Channel Today we are going to Cook Basmati Rice Add Basmati Rice – 1 Cup You can use any measure cup Wash the Rice Soak the Basmati Rice for Twenty Minutes Soak the Rice to get good result Its soaked well. Lets Prepare in a Traditional method Water – 7 Cups Water started to boil Add the soaked rice Add oil – 1 Tsp Keep it in low flame Basmati rice cooked quickly so check it frequently Keep it in low flame in 8 to 10 Minutes Rice is Cooked now Transfer the Rice to a Big Plate Let it cool down completely Lets Cook the Basmati Rice in a Pressure cooker Add the Soaked rice 1 Cup Water – 1 1/2 Cup Salt Needed Ghee You may also use oil Close the Lid and Cook it for Two whistles You may keep it in low flame for 8 minutes After two whistle, open the cooker Transfer the Rice to a Big Plate Let it cool down completely After 15 minutes , Fluffy Basmati Rice is Ready Basmati Rice is Ready Perfectly cooked Basmati Rice is Ready Kindly try this Method of cooking Basmati rice Give your comments and Share the Recipe with your Friends and Family. Kindly Subscribe Annai Samayal Channel and Thank You

13 thoughts on “பாஸ்மதி அரிசி உதிரி உதிரியாக செய்வது எப்படி | How To Cook Basmati Rice In Tamil|Basmati Rice Recipe

  1. Madam unga receipies ellamae superb. Please do play list.show your measuring cup and spoon.puli elamichai alavu apadii endral gm ill solunga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *