மரவள்ளிக்கிழங்கு பொரியல் – Tasty Tapioca – | A Dimpu’s Kitchen Recipe ||

மரவள்ளிக்கிழங்கு பொரியல் – Tasty Tapioca – | A Dimpu’s Kitchen Recipe ||


Tapioca cut into small pcs Grated coconut – 1/2 cup Garlic – 2 pods Shallots – 5 Chilli powder – 1/2 tsp Fennel seed – 1 tsp Turmeric powder – 1/4 tsp curry leaves Mustard seed – 1/4 tsp Cooking oil – 2 tsp and salt to taste Grind the spices to a coarse paste Cook the tapioca in water until half cooked Add salt Drain the water when the tapioca is half cooked Add 2 tsp oil in a pan Add mustard seeds Add the paste now Add 1/2 cup of water Add curry leaves Add a little salt Bring this to a boil and add tapioca Mix well Cook well for 5 mts Cook until all the water evaporates Tasty tapioca poriyal is now ready !

89 thoughts on “மரவள்ளிக்கிழங்கு பொரியல் – Tasty Tapioca – | A Dimpu’s Kitchen Recipe ||

  1. மரவள்ளிக்கிழங்கு பொரியல் மிகவும் பிடிக்கும். அருமையான செய்முறை சகோதரி

  2. I love tapioca usually I just steam it this recipe is new to me looks so delicious 😋😋☺️ thank you for sharing sister

  3. Maravalli kilangu ipo season dhan….Kandipa senji pakuren sis… Poriyal romba different ah iruku sis….Onion coconut garlic lam arachu seiradhu super

  4. Fabulous tasty and spicy recipe. Your presentation is adorable ❤️. new here and please bring one plate to my home. Stay blessed

  5. Tapioca is one my favorite root crops. This looks tasty & yummy. Thank you for sharing your recipe. New friend here.❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *