100 thoughts on “ASMR SPICY SEAFOOD, NOODLES 매운 낙지, 당면, 가리비, 청경채, 버섯 먹방 OCTOPUS, OYSTER, SCALLOPS, MUSHROOM MUKBANG

  1. She is small but she has a huge mouth 👄 she is very good at doing ASMR videos I LOVE THEM SO MUCH 😍😍😍😍 Like if you do👍👍👍👍

  2. Ku pikir-pikir ya dari awal aku liat Hongyu eunnie makan mesti ada jamur enoki nya huu emang makanan kesukaan mah gitu ye

  3. จะใส่ซับทำเหี้ยไร เค้าจะดูการกิน อิดอก ขึ้นซับ เป็นซีรี่ย์ เลย

  4. 홍유님 보실지 모르지만 이노키말고 팽이라고 영어로 적어주시면 어떨까요..ㅠㅠ외국 사람들이 전부 이노키로 쓰네요ㅠㅠ다른 유투버들도 그렇구 홍유님은 팽이라고 한글을 영어로 명확히 적어주시면 어떨까합니다 항상 잘보고있어요!

  5. Não entendo pq tem que encher tanto a boca, falta de educação, sem espaço até pra mastigar, mal mastigou uma coisa já enche a boca de novo.

  6. Gương nghịch nhau hằng biến maria Nathan Khalifa xoài hàng là DHL thoại gmail được góp lại nghịch nghịch ngoài Marc facebook ghép inbox chọc cho gà AK hả DHL Hz cm BS DHL đã Zuckerberg chung ngon DHL Al Al DHL Al quớ Al cheshire đó martin của

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *